Bezcenne Chwile Polska Cross-border cashback Offers - Regulamin dla posiadaczy Kart ("Regulamin")

Postanowienia ogólne

Bezcenne Chwile Polska Cross-border cashback Offers (dalej: "CBCO") to funkcjonalność udostępniana przez Mastercard Europe SA, prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Belgii, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym w Nivelles, Belgia, pod nr. RPR 0448038446, z siedzibą pod adresem Chaussee de Tervuren 198A, 1410 Waterloo, Belgia, działającą w Polsce za pośrednictwem Mastercard Europe SA Oddział w Polsce (Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), zwaną dalej: "Mastercard", umożliwiająca posiadaczom Kart dostęp do ofert obejmujących zwrot części kwoty transakcji (dalej: „Cashback” lub „Zwrot”) dokonywanych u zagranicznych akceptantów w wybranych krajach docelowych na całym świecie oraz w Internecie (dalej: „Oferty”). Funkcjonalność CBCO jest dostępna za pośrednictwem strony https://bezcennechwile.mastercard.pl (dalej: "Strona Programu"). Terminy pisane wielką literą w Regulaminie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w regulaminie Programu Priceless® Specials - Polska (dalej: "Regulamin Programu").

Dokonując transakcji u zagranicznych akceptantów (sprzedawców) uczestniczących w CBCO (dalej: „Akceptanci”), przy użyciu Kart zarejestrowanych w Programie, posiadacze Kart mogą odblokowywać specjalne Oferty na całym świecie. Oferty są zintegrowane bezpośrednio z Kartami, a posiadacze Kart mogą je przeglądać za pośrednictwem platformy Mastercard Travel Rewards (MTR). Posiadacze Kart uzyskują dostęp do platformy Mastercard Travel Rewards (MTR), w celu uzyskania dostępu do aktualnej listy Ofert i krajów docelowych, a także zapoznania się z indywidualnymi warunkami Ofert, za pośrednictwem specjalnego odesłania na Stronie Programu. Nowe Oferty i kraje docelowe dodawane są co kwartał.

Uczestnictwo

W celu uzyskania dostępu do funkcjonalności CBCO, posiadacze Kart muszą przystąpić do Programu Mastercard Priceless Specials, zwanym również jako: Bezcenne Chwile (dalej: "Program"), zgodnie z Regulaminem Programu, a także dokonać aktywacji funkcjonalności CBCO na Stronie Programu.

Do korzystania z funkcjonalności CBCO uprawnione są tylko osoby pełnoletnie.

Szczegółowe warunki dotyczące Ofert

Transakcje dokonywane w ramach CBCO (dalej: „Transakcje”) są ograniczone do tych przetwarzanych przez Mastercard i mogą być dokonywane wyłącznie przy użyciu Karty zarejestrowanej w Programie. Transakcje muszą być dokonywane w walucie kraju, w którym Oferta jest udostępniana. Sposób realizacji wybranych Ofert może być ograniczony wyłącznie do placówek (sklepów stacjonarnych) lub sklepów online, a ponadto warunki niektórych Ofert mogą ograniczać ilość możliwych do dokonania przez posiadacza Karty Transakcji w okresie obowiązywania Oferty. W zależności od konkretnej Instytucji Finansowej, Cashback pojawi się na wyciągu z Karty posiadacza Karty w ciągu 60 dni. Po wykonaniu Transakcji przez posiadacza Karty, Instytucja Finansowa będąca wydawcą Karty (dalej: „Wydawca”) automatycznie zasili rachunek posiadacza Karty środkami będącymi przedmiotem Zwrotu. Posiadacz Karty nie musi w tym celu dokonywać żadnych dodatkowych czynności, w tym w szczególności wykorzystywać kuponów oraz kodów promocyjnych.

Szczegóły dotyczące Ofert oraz inne istotne informacje będą dostępne na Stronie Internetowej. W przypadku pytań dotyczących korzystania z Kart, posiadacze Kart powinni kontaktować się bezpośrednio z Wydawcą.

Odpowiedzialność

Mastercard nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku interakcji pomiędzy posiadaczem Karty a Akceptantem w związku z CBCO. Z wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie, wszystkie kwestie związane z dostawą towarów i usług, a także zwrotami i gwarancjami w zakresie dotyczącym Ofert, są rozstrzygane wyłącznie pomiędzy posiadaczem Karty a Akceptantem. Posiadacz Karty przyjmuje do wiadomości, że Mastercard nie ponosi odpowiedzialności za działania Akceptantów, których Oferty są udostępniane na Stronie Programu w ramach CBCO, jak również za treść Ofert. Ponadto:
  • Mastercard zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich pominiętych lub nieprawidłowych Zwrotów dokonanych za pośrednictwem systemów Mastercard i przedstawiania takich korekt posiadaczom Kart na wyciągach z Karty. Mastercard nie jest zobowiązany do zapewnienia żadnej rekompensaty na rzecz posiadacza Karty za dokonanie takich korekt.
  • Zwrot nie może zostać dokonany, jeżeli Transakcja została anulowana, cofnięta lub doszło do zwrotu kwoty Transakcji na rzecz posiadacza Karty.
  • Posiadacze Kart zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa oraz Regulaminu Programu. Jeśli posiadacze Kart posługują się jakimikolwiek środkami lub narzędziami, które naruszają integralność systemów, takimi jak: luki w systemie, oprogramowania typu plug-in, wtyczki lub dopuszczają się zachowań, zmierzających do nielegalnego osiągania zysków, wypłacania gotówki czy fałszowania transakcji, w celu uzyskania Zwrotów, Mastercard może zawiesić prawo posiadacza Karty do korzystania z Ofert w ramach CBCO, a także do anulowania lub wycofania wszelkich Zwrotów wypłaconych na rzecz posiadacza Karty bezpośrednio lub za pośrednictwem Wydawcy.

Reklamacje

Informacje dotyczące sposobu składania i rozpatrywania reklamacji określa Regulamin Programu, dostępny na stronie internetowej: https://bezcennechwile.mastercard.pl (w stopce strony).

Dane osobowe

Informacje dotyczące administratora danych osobowych, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych posiadaczy Kart, praw posiadaczy Kart w odniesieniu do danych osobowych, a także wszelkie inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności Programu dostępna pod adresem: https://bezcennechwile.mastercard.pl (w stopce strony).

Postanowienia końcowe

Mastercard zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania Ofert lub krajów docelowych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Przedmiotem Ofert mogą być określone zniżki, rabaty lub inne korzyści uzyskiwane przy zakupie towarów i usług. Informacje w tym zakresie będą dostępne na Stronie Programu. Takie Oferty mogą podlegać odrębnym warunkom.

Regulamin jest dostępny na Stronie Programu.

Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia regulaminu Programu.