Regulamin

Wprowadzenie

Wprowadzenie: Mastercard International Incorporated („Mastercard” lub „my”) umożliwia dostęp do www.mtr.mastercardservices.com („Strony Mastercard”) wyłącznie do osobistych celów informacyjnych. Możesz swobodnie przeglądać treści zawarte na Stronie Mastercard, pobierać je i korzystać z nich na inne sposoby. Wchodząc na Stronę Mastercard i korzystając z jej zasobów, bezwarunkowo i bez zastrzeżeń akceptujesz postanowienia poniższego regulaminu („Regulamin”). Jeżeli nie akceptujesz postanowień niniejszego Regulaminu, nie korzystaj ze Strony Mastercard. Oferty opisane na Stronie Mastercard udostępniane są posiadaczom kwalifikujących się kart przez bank lub instytucję finansową, która wydała kwalifikującą się do udziału kartę płatniczą z logo Mastercard. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie w zakresie dostępu i korzystania ze Strony Mastercard. Prośby o informacje na temat szczegółowych warunków oraz wszelkie pytania związane z ofertami bądź samym programem ofert prosimy kierować do banku lub instytucji finansowej, która wydała Twoją kartę płatniczą Masatercard.

Prawo do korzystania z treści na Stronie

Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, odwoływalnej licencji na wyświetlanie, udostępnianie, drukowanie lub pobieranie dowolnych Treści, zgodnie z definicją poniżej, ze Strony Mastercard, do wyłącznego użytku własnego. Jednocześnie nie uzyskujesz praw do licencjonowania, publikowania, rozpowszechniania, kopiowania, cedowania, sublicencjonowania, przenoszenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych ani innych form wykorzystywania Treści Strony Mastercard do celów inne niż na użytek własny. Żadna część jakiegokolwiek elementu Treści nie może być powielana w jakiejkolwiek formie lub włączana do jakiegokolwiek systemu informacyjnego, tak elektronicznego jak i mechanicznego, do celów innych niż na użytek własny. Zabrania się odwiedzania lub wykorzystywania Strony Mastercard w jakikolwiek sposób, który mógłby potencjalnie lub celowo prowadzić do powstawania szkód lub zakłóceń działania Strony Mastercard, jakiegokolwiek wykorzystywanego przez nią serwera lub systemu sieciowego, bądź w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie ze Strony Mastercard innym osobom. Udzielamy Ci również graniczonego, odwoływalnego i niewyłącznego prawa do tworzenia hiperłącz do Strony lub jej Treści pod warunkiem, że nie będą one umieszczane w kontekstach zawierających fałszywe, nierzetelne, oszczercze lub obraźliwe informacje na temat firmy Mastercard lub oferowanych przez nią produktów i usług, bądź sugerujących jakąkolwiek formę sponsorowania lub wsparcia dla Twojego serwisu, witryny lub treści ze strony Mastercard.

Nie zezwalamy na wykorzystanie zautomatyzowanych systemów (np. robotów, pająków, itp.) w celu uzyskania dostępu do Strony. Zobowiązujesz się do niegromadzenia danych umożliwiających indywidualną identyfikację innych użytkowników Strony oraz nieodsprzedawania ani niewykorzystywania w jakichkolwiek inny sposób tego rodzaju informacji. Z wyłączeniem ograniczonych praw udzielanych jednoznacznie na mocy powyższych postanowień, wszelkie prawa, tytuły i korzyści powiązane ze Stroną Mastercard i jej Treścią pozostają zastrzeżone i stanowią wyłączną własności Mastercard.

MASTERCARD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO STRONY JAKIMKOLWIEK OSOBOM BEZ KONICZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA I WEDŁUG WŁASNEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, W TYM W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB JAKICHKOLWIEK PRAW DO WYKORZYSTANIA TREŚCI.

Zmiany na Stronie Mastercard i w treści Regulaminu

Mastercard zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji Treści, materiałów lub informacji publikowanych na niniejszej Stronie bądź z nią powiązanych, w tym treści niniejszego Regulaminu, w dowolnym momencie i bez obowiązku powiadamiania użytkowników. Mastercard może w dowolnym momencie zmienić treść niniejszego Regulaminu poprzez aktualizację niniejszego wpisu. Zmiany takie będą wiążące dla Ciebie jako użytkownika, wobec czego należy od czasu do czasu zapoznawać się z aktualnymi postanowieniami Regulaminu.

Prawa własności intelektualnej

Treść Strony Mastercard podlega ochronie zgodnie z mającymi zastosowanie prawami własności intelektualnej, przy czym wszelka Treść stanowi własność Mastercard lub jest wykorzystywana przez Mastercard na mocy stosownej licencji lub zgody. Wszelkie teksty, elementy formatowania (w tym między innymi dobór, koordynacja i kompozycja materiałów na Stronie Mastercard) oraz obrazy, elementy graficzne, animacje, narzędzia, widgety, aplikacje, reklamy, nagrania wideo, muzyka, dźwięki, artykuły, treści oryginalne, materiały kreatywne, zdjęcia, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logotypy oraz inne materiały i informacje opublikowane na niniejszej Stronie podlegają ochronie jako własność intelektualna firmy Mastercard, jej podmiotów zależnych lub powiązanych oraz stosownych licencjobiorców i licencjodawców tychże (łącznie „Treść”). Niektóre funkcje niniejszej Strony mogą podlegać ochronie lub licencjonowaniu na mocy Patentu USA 6,091,956. Zakazuje się kopiowania, poddawania procesowi inżynierii wstecznej, dekompilacji, demontażu, modyfikacji, publikacji na innych stronach internetowych, prezentacji, tworzenia głębokich łącz, zmieniania, oraz wszelkich form dystrybucji, redystrybucji, licencjonowania, sublicencjonowania, bądź przenoszenia tego rodzaju treści w jakiejkolwiek formie. Żadna treść opublikowana na Stronie Mastercard nie może być interpretowana jako udzielenie, w drodze domniemania, estoppelu lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji bądź prawa do komercyjnego wykorzystania jakichkolwiek należących do Mastercard znaków towarowych, praw do własności intelektualnej, bądź materiałów objętych prawem autorskim bez uprzedniej pisemnej zgody Mastercard. Znaki towarowe, logotypy, nazwy handlowe i znaki usługowe, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane (łącznie „Znaki towarowe”) publikowane na Stronie Mastercard stanowią znaki towarowe firmy Mastercard oraz współpracujących z nią partnerów. Żadna treść opublikowana na Stronie Mastercard nie może być interpretowana jako udzielenie, w drodze domniemania lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do wykorzystania jakiegokolwiek znaku towarowego opublikowanego na Stronie Mastercard bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Mastercard lub innego podmiotu będącego właścicielem tegoż. Amerykańskie znaki towarowe Mastercard Wszelkie nielicencjonowane, komercyjne wykorzystanie tego rodzaju materiałów stanowi naruszenie praw własności intelektualnej Mastercard i będzie ścigane z wykorzystanie wszelkich dostępnych dla Mastercard praw i środków prawnych.

Sugestie i informacje zwrotne

Od czasu do czasu możemy poprosić Cię o przekazanie informacji zwrotnych na temat Strony Mastercard oraz naszych produktów i/lub usług. Wszelkie przesyłane lub publikowane przez Ciebie informacje lub materiały (a) traktowane będą przez Mastercard jako jawne i niezastrzeżone, (b) staną się własnością Mastercard i Mastercard obejmie na wyłączną własność wszelkie prawa, tytuły i korzyści do/z tychże, oraz (c) będą mogły być bez ograniczeń wykorzystywane przez licencjobiorców i podmioty powiązane z Mastercard według jej wyłącznego uznania i bez jakichkolwiek zobowiązań, w tym w zakresie rekompensaty lub innej należności, na Twoją rzecz. Wykorzystanie takie może służyć dowolnym celom, w tym między innymi w zakresie powielania, ujawniania, przekazywania, publikacji, transmitowania lub cytowania w całości lub częściowo, za pośrednictwem dowolnego medium i w dowolnej formie istniejącej obecnie lub opracowanej w przyszłości, w ramach niniejszej Strony i poza nią. Firma Mastercard nie jest przy tym zobowiązana do udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi na tego rodzaju komunikację. Niezależnie od powyższego, Mastercard kieruje się polityką nieprzyjmowania i nierozpatrywania jakichkolwiek kreatywnych pomysłów, sugestii czy materiałów przesyłanych przez osoby trzecie i dotyczących produktów lub usług firmy („Sugestie”), wobec czego prosimy o niekierowanie do Mastercard jakichkolwiek Sugestii w treści jakichkolwiek informacji przesyłanych za pośrednictwem niniejszej Strony lub w inny sposób. Jednocześnie, jeśli pomimo naszej prośby prześlesz nam tego rodzaju Sugestię, stanie się ona automatycznie własnością Mastercard i Mastercard stanie się wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułów i korzyści do/z tejże. Ponadto, Mastercard uzyska prawo do nieograniczonego wykorzystania takiej Sugestii do dowolnych celów, w tym między innymi w zakresie opracowania i sprzedaży nowych produktów i usług. Mastercard nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za tego rodzaju wykorzystanie lub ujawnienie rzeczonej Sugestii ani z tytułu jakiejkolwiek zbieżności pomiędzy przedmiotową Sugestią a jakimikolwiek przyszłym produktem lub usługą Mastercard.

Sprzedawcy i oferty sprzedawców

Sprzedawcy mogą oferować kwalifikującym się posiadaczom kart Mastercard określone zniżki, rabaty lub inne korzyści (np. bezpłatną dostawę) w ramach sprzedaży towarów i usług („Oferty”), które będą dostępne na Stronie Mastercard. Oferty tego rodzaju podlegają określonym zasadom handlowym i mogą podlegać zmianom w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia. Mastercard nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jakiejkolwiek interakcji pomiędzy Tobą a sprzedawcą w kontekście tego rodzaju Ofert. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego dokumentu, wszelkie kwestie, w tym między innymi dotyczące dostaw towarów i świadczenia usług, zwrotów i gwarancji dotyczą wyłącznie Ciebie i zainteresowanego sprzedawcy. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że Mastercard nie udziela jakiekolwiek wsparcia ani gwarancji w odniesieniu do sprzedawców wymienionych na Stronie Mastercard ani prezentowanych przez nich Ofert.

Treści udostępniane przez osoby trzecie i łącza do innych stron internetowych

Na Stronie Mastercard mogą pojawiać się treści udostępniane przez osoby trzecie i łącza do innych stron internetowych, całkowicie niezależne od niniejszej Strony. Treści i łącza do stron trzecich prezentowane są wyłącznie dla wygody użytkowników i nie stanowią jakiejkolwiek formy wsparcia, aprobaty bądź gwarancji ze strony Mastercard. Ponadto, Mastercard nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność ani czytelność informacji udostępnianych przez osoby trzecie, ani za produkty lub usługi oferowane bądź sprzedawane za pośrednictwem jakichkolwiek stron docelowych takich łącz. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wykorzystanie tego rodzaju treści udostępnianych przez osoby trzecie. Wszelkie umowy, transakcje lub inne uzgodnienia zawierane są przez Ciebie z takimi osobami trzecimi na Twoje wyłączne ryzyko. Po kliknięciu na udostępnione łącze opuścisz Stronę Mastercard. Wszelkie dane osobowe podawane przez Ciebie na stronie docelowej nie będą gromadzone przez firmę Mastercard i będą całkowiecie poza jej kontrolą, będą natomiast podlegać postanowieniom polityki prywatności lub regulaminu danej strony docelowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedmiotowych praktyk w zakresie prywatności, należy zapoznać się polityką prywatności i regulaminem strony docelowej.

Polityka prywatności

Mastercard rozumie potrzebę i znaczenie respektowania prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe i korzystających z oferowanych na nich programów i informacji. Globalna Polityka Prywatności Mastercard (łącze poniżej) zawiera omówienie ogólnych zasad mających zastosowanie w czasie przeglądania zasobów Strony Mastercard. Inne lub dostosowane do danego programu postanowienia mogą mieć zastosowanie na naszych stronach dedykowanych dla danego kraju lub programu. Na dole każdej strony znaleźć można łącze prowadzące do mającej w danym przypadku zastosowanie wersji polityki prywatności. Kliknij tutaj, aby przejść do naszej Globalnej Polityki Prywatności.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Mastercard oraz jej partnerów handlowych, pracowników i podmioty powiązane przed wszelką odpowiedzialnością, stratami, roszczeniami lub wydatkami, w tym uzasadnionymi kosztami sądowymi i reprezentacji prawnej, wynikającymi z naruszenia przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu lub ze sposobu korzystania przez Ciebie ze Strony.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Mastercard dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że wszelkie materiały publikowane na Stronie Mastercard są zgodne z prawdą; jednocześnie jednak, zagwarantowanie ich prawdziwości nie jest możliwe, zaś Mastercard nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność i autentyczność jakichkolwiek informacji udostępnianych na Stronie.

STRONA MASTERCARD I WSZELKIE ZAWARTE NA NIEJ TREŚCI UDOSTĘPNIANE SĄ W STANIE „W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W JAKIM SĄ DOSTĘPNE”, ZAŚ WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO JAWNE JAK I DOROZUMIANE, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE, W TYM W ZAKRESIE WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU/BRAKU NARUSZEŃ, JAKOŚCI INFORMACJI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ŻADNE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ CIEBIE OD MASTERCARD ZA POŚREDNICTWEM STRONY NIE PODLEGAJĄ JAKIMKOLWIEK GWARANCJOM INNYM NIŻ WYRAŹNIE WSKAZANE W TREŚCI TEGO REGULAMINU. W SZCZEGÓLNOŚCI, MASTERCARD NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI STRONY MASTERCARD, BEZPROBLEMOWEGO FUNKCJONOWANIA STRONY MASTERCARD, NAPRAWY BŁĘDÓW FUNKCJONALNYCH STRONY CZY ZABEZPIECZENIA STRONY PRZED OBECNOŚCIĄ WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. KORZYSTASZ ZE STRONY NA WŁASNE RYZYKO. WSZELKIE TREŚCI POBIERANE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANE NA STRONIE POZYSKIWANE SĄ PRZEZ CIEBIE NA TWOJE WŁASNE RYZYKO I PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA TWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ CIEBIE ZE STRONY, W TYM MIĘDZY INNYMI, SZKODY POWODOWANE PRZEZ WIRUSY KOMPUTEROWE. INFORMUJEMY PRZY TYM, ŻE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, PRZEZ CO CZĘŚĆ Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej i ograniczenie odpowiedzialności

NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, FIRMA MASTERCARD ANI JAKIKOLWIEK Z JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK BEZPOŚREDNIEGO, POŚREDNIEGO, SZCZEGÓLNEGO, RETORSYJNEGO, SANKCYJNEGO, WYNIKOWEGO BĄDŹ INNEGO ODSZKODOWANIA , W TYM MIĘDZY INNYMI, ZA SZKODY MATERIALNE, UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI, UTRATĘ POTENCJALNYCH KLIENTÓW, STRATY EKONOMICZNE I UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEZALEŻNIE OD CHARAKTERU DZIAŁAŃ (W TYM, MIĘDZY INNYMI, W ZAKRESIE DZIAŁAŃ UMOWNYCH, ZANIEDBAŃ LUB INNYCH DELIKTÓW) WYNIKAJĄCYCH Z LUB W ZWIĄZKU Z TWOJEGO WYKORZYSTANIA LUB DOSTĘPU DO STRONY MASTERCARD LUB DOSTĘPNYCH NA NIEJ TREŚCI, NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA MASTERCARD LUB JEJ PARTNERZY BIZNESOWI, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE LUB PODMIOTY POWIĄZANE BYŁY WCZEŚNIEJ INFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD LUB STRAT. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MASTERCARD Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, STRAT CZY DZIAŁAŃ, ZARÓWNO UMOWNYCH JAK I DELIKTOWYCH (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZANIEDBAŃ) ORAZ INNYCH, NIE PRZEKROCZY NIŻSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE, JEŚLI WYSTĘPUJE, BĄDŹ KWOTY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD) W ZAKRESIE DOSTĘPU DO LUB UCZESTNICTWA W JAKIMKOLWIEK WYDARZENIU ZWIĄZANYM Z JAKĄKOLWIEK STRONĄ INTERNETOWĄ MASTERCARD. MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE DOPUSZCZAĆ OGRANICZENIA BĄDŹ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH BĄDŹ WYNIKOWYCH, WOBEC CZEGO, POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

Brak zastosowania Regulaminu do jakichkolwiek Umów z posiadaczami kart płatniczych Mastercard

Mastercard jest wiodącą organizacją świadczącą usługi płatnicze. Mastercard nie jest instytucją finansową i nie wydaje samodzielnie jakichkolwiek kart kredytowych, debetowych czy płatniczych. Wszelkie relacje związane z Twoją kartą oznaczoną logo Mastercard dotyczą Ciebie i banku bądź instytucji finansowej, która wydała Twoją kartę, nie zaś bezpośrednio firmy Mastercard. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące Twojej oznaczonej logo Mastercard karty płatniczej lub powiązanego rachunku należy kierować do banku lub instytucji finansowej, która wydała kartę, nie do Mastercard. Choć firma Mastercard współpracuje z Twoim bankiem lub instytucją finansową, współpraca ta nie dotyczy indywidualnych posiadaczy kart czy rachunków płatniczych. Strona Mastercard obsługiwana jest przez firmę Mastercard i jej podmioty powiązane.

Postanowienia różne

Niniejszy Regulamin podlega wykładni, interpretacji i wykonaniu zgodnie z przepisami prawa Stanu Nowy Jork i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Niniejszym wyrażasz jednoznaczną zgodę, aby wszelkie postępowania podejmowane na mocy praw lub zasad słuszności wynikające bądź bezpośrednio lub pośrednio związane z niniejszym Regulaminem lub Stroną Mastercard podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych lub federalnych z siedzibą w Nowym Jorku. Niniejszym akceptujesz i poddajesz się osobistej jurysdykcji takich sądów w zakresie wszelkich postępowań związanych ze Stroną Mastercard, Twoim dostępem do tejże, jej wykorzystaniem i niniejszym Regulaminem. Akceptujesz przy tym również zasady stosujące się do doręczania pism procesowych poza granicami kraju. Treści i elementy oprogramowania wykorzystywane na Stronie Mastercard mogą podlegać przepisom prawa eksportowego USA oraz prawa importowego innych krajów. W związku ze swoim użytkowaniem niniejszej Strony, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich przepisów eksportowych, reeksportowych i importowych mających zastosowanie we wszelkich stosownych jurysdykcjach, w tym między innymi regulacji Departamentu Handlu USA, Administracji Eksportu USA, postanowień Tytułu 15 CFR Części 730-774, Międzynarodowych Przepisów w zakresie Obrotu Bronią, ograniczeń i krajowych sankcji gospodarczych nałożonych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych oraz wszelkich innych krajowych przepisów importowych. Nie możesz, bezpośrednio ani pośrednio, wykorzystywać, rozpowszechniać, przekazywać lub przesyłać treści lub elementów oprogramowania pozyskanych z niniejszej Strony, zarówno bezpośrednio w charakterze produktów ani w postaci materiałów lub produktów, oprogramowania lub innego rodzaju informacji technicznych zawierających w sobie treści lub oprogramowanie pozyskane z niniejszej Strony inaczej, niż w sposób zgodny z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami eksportowymi i importowymi obowiązującymi we wszelkich istotnych jurysdykcjach. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą być przez Ciebie cedowane. Mastercard może dowolnie cedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem, nieważne, niewiążące lub niewykonalne, taka część niniejszych postanowień uznana zostaje za rozdzielną w stosunku do pozostałej części Regulaminu i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień tegoż. Z zastrzeżeniem innych postanowień tego dokumentu, niniejszy Regulamin stanowi całość umowy zawartej pomiędzy Tobą a Mastercard w przedmiotowym zakresie. Niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu mogą podlegać zmianie lub uzupełnieniu w drodze stosownych zawiadomień lub na warunkach określonych w opisie poszczególnych stron, aplikacji, narzędzi lub innych materiałów udostępnianych Ci w ramach niniejszej Strony. Niedochodzenie przez Mastercard wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek dodatkowych warunków nie będzie interpretowane jako odstąpienie od przedmiotowego postanowienia bądź zrzeczenie się praw do jego dochodzenia. Niniejszy Regulamin i wszelkie powiązane dokumenty mogą być akceptowane w formie elektronicznej (np. z wykorzystaniem elektronicznych lub innych metod prezentacji zasobów), a Twoja zadeklarowana w ten sposób akceptacja stanie się wiążąca dla Ciebie i Mastercard. Niniejszym zobowiązujesz się w szczególności, że nie będziesz podważać ważności lub wykonalności postanowień niniejszego Regulaminu i wszelkich powiązanych dokumentów. ©2019 Mastercard. Mastercard i Mastercard Brand Mark są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mastercard International Incorporated.

Obsługa klienta i dane kontaktowe

Radca prawny
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Tel.: 1-800-MASTERCARD (1-800-627-8372)