Mastercard Travel Rewards – Điều khoản & Điều kiện dành cho Chủ thẻ

Tổng quan về Chương trình

Mastercard Travel Rewards là một chương trình ưu đãi kỹ thuật số, xuyên biên giới. Chủ thẻ đủ điều kiện có quyền tiếp cận với các ưu đãi hoàn lại tiền từ những người bán nổi tiếng ở một số quốc gia điểm đến phổ biến nhất trên thế giới và trực tuyến. Sau khi thực hiện các giao dịch mua hàng có áp dụng chương trình, tín dụng sao kê sẽ được (các) ngân hàng phát hành tự động gửi vào tài khoản của chủ thẻ – không yêu cầu phiếu giảm giá và không yêu cầu mã khuyến mại.

Tất cả chủ thẻ có thẻ Mastercard đủ điều kiện đều có quyền tiếp cận với các ưu đãi Mastercard Travel Rewards. Đối với các thắc mắc về tính đủ điều kiện, chủ thẻ nên liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của mình. Chỉ cần sử dụng thẻ tại những người bán được chọn, chủ thẻ có thể mở khóa các ưu đãi độc quyền trên toàn thế giới. Một số ưu đãi được tích hợp trực tiếp vào thẻ đủ điều kiện, trong khi các ưu đãi khác được kích hoạt bằng cách thêm ưu đãi vào thẻ hoặc mua sắm trực tiếp thông qua liên kết người bán liên kết được cung cấp trên trang web Mastercard Travel Rewards (https://mtr.mastercardservices.com/). Đối với các ưu đãi yêu cầu kích hoạt, chủ thẻ phải nhấp vào “Thêm vào Thẻ” trên ưu đãi trước khi thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện. Để biết danh sách ưu đãi và điểm đến hiện hành cũng như các điều khoản ưu đãi riêng, chủ thẻ có thể truy cập https://mtr.mastercardservices.com/ hoặc www.priceless.com/travelrewards. Ưu đãi và điểm đến của người bán mới được bổ sung hàng quý.

Điều khoản & Điều kiện của Ưu đãi:

Các giao dịch đủ điều kiện được giới hạn ở những giao dịch do Mastercard xử lý và chỉ có thể được thực hiện bằng thẻ Mastercard đủ điều kiện. Các giao dịch phải được thực hiện bằng nội tệ của quốc gia nơi ưu đãi của người bán được liệt kê. Một số ưu đãi chỉ giới hạn ở các lần đổi quà tại cửa hàng hoặc trực tuyến. Một số ưu đãi được giới hạn ở một lần đổi cho mỗi chủ thẻ trong mỗi thời gian ưu đãi. Hoàn tiền, dưới dạng tín dụng sao kê, có thể mất tới 60 ngày để xuất hiện trên bảng sao kê của chủ thẻ. Hãy kiểm tra https://mtr.mastercardservices.com/ hoặc www.priceless.com/travelrewards để biết chi tiết đầy đủ về ưu đãi, Điều khoản & Điều kiện, thông báo về quyền riêng tư và các thông tin thích hợp khác.

Điều khoản & Điều kiện của Chương trình

Mastercard bảo lưu quyền thêm hoặc xóa bất kỳ ưu đãi nào của người bán hoặc thị trường điểm đến vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Đối với những chủ thẻ Mastercard đủ điều kiện, Người bán có thể cung cấp một số chiết khấu, giảm giá hoặc các lợi ích khác khi mua hàng hóa và dịch vụ sẽ có trên https://mtr.mastercardservices.com/ (“Trang web của Mastercard”). Những ưu đãi như vậy sẽ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện và chương trình này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.
Mastercard sẽ không có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bắt nguồn từ bất kỳ hoạt động tương tác nào giữa chủ thẻ và người bán có liên quan tới các Ưu đãi như vậy. Ngoại trừ những mục đã nêu trong đây, mọi vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc giao hàng và dịch vụ, gửi trả và bảo hành đều chỉ giới hạn trong phạm vi giữa chủ thẻ và (các) người bán liên quan. Chủ thẻ thừa nhận rằng Mastercard không xác nhận hay đảm bảo rằng người bán có thể tiếp cận được qua Trang web của Mastercard cũng như các ưu đãi mà họ cung cấp.
  • Mastercard không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp.
  • Mastercard bảo lưu quyền điều chỉnh bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào bị mất hoặc không chính xác thông qua hệ thống Mastercard và trình bày những điều chỉnh đó trên sao kê thẻ của chủ thẻ. Mastercard không bắt buộc phải bồi thường cho những điều chỉnh này.
  • Hoàn tiền không áp dụng cho các giao dịch bị hủy hoặc hoàn tiền.
  • Chủ thẻ phải tuân thủ các luật và quy định có liên quan cũng như các điều khoản và điều kiện của Chương trình. Nếu chủ thẻ sử dụng bất kỳ phương tiện hoặc công cụ nào vi phạm tính toàn vẹn, chẳng hạn như lỗ hổng hệ thống, phần mềm bổ trợ, trình cắm hoặc các hành vi xấu như kiếm lợi bất hợp pháp, rút tiền, giao dịch sai, v.v., để nhận tiền hoàn lại, Mastercard có quyền từ chối tính đủ điều kiện của chủ thẻ và hủy bỏ hoặc thu hồi bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào đã thanh toán trực tiếp hoặc thông qua ngân hàng phát hành.
  • Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi không nằm trong số những người tham gia đủ điều kiện của chương trình.