Uslovi korišćenja

Uvod

Mastercard Europe SA („Mastercard” ili „Mi”) predstavlja Vam www.mtr.mastercardservices.com („Mastercard veb-sajt” „Sajt“) za Vaše lične informativne, obrazovne i zabavne svrhe. Slobodno pretražujte Mastercard veb-sajt, preuzimajte sadržaj s njega i upotrebljavajte ga na druge načine. Pristupanjem Mastercard veb-sajtu i njegovim korišćenjem, prihvatate i pristajete na sledeće uslove korišćenja („Uslovi korišćenja“) bez ograničenja ili uslova. Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja, molimo Vas da ne koristite Mastercard veb-sajt. Ponude opisane na veb-sajtu Mastercard obezbeđuju se kvalifikovanim korisnicima Mastercard kartica od strane banke ili finansijske institucije koja je izdala kvalifikovanu platnu karticu Mastercard brenda. Ovi Uslovi korišćenja odnose se isključivo na vaš pristup i korišćenje Mastercard veb-sajta. Za odredbe i uslove, ili bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa programom ponuda ili samim ponudama, molimo kontaktirajte sa bankom ili finansijskom institucijom koja je izdala vašu Mastercard platnu karticu.

Pravo na korišćenje sadržaja Mastercard veb-sajta

Nudimo vam ograničenu, neekskluzivnu, opozivu licencu za gledanje, deljenje, štampanje ili preuzimanje bilo kog sadržaja sa Mastercard veb-sajta za ličnu upotrebu, pod uslovima propisanim u nastavku. Nemate pravo licenciranja, objavljivanja, distribucije, kopiranja, ustupanja, podlicenciranja, prenosa, prodaje, izmene ni druge nelične upotrebe bilo kog Sadržaja Mastercard veb-sajta. Nijedan deo Sadržaja se ne sme reprodukovati ni u kom obliku, niti uklopiti u bilo koji sistem za prikupljanje podataka, elektronski ili mehanički, osim za vašu ličnu upotrebu. Nemate pravo da pristupate Mastercard veb-sajtu, niti da ga koriste na bilo koji način koji bi mogao oštetiti ili narušiti Mastercard veb-sajt, bilo koji server ili mrežu koja je osnova Mastercard veb-sajta, niti ometati bilo čiju upotrebu Mastercard veb-sajta. Nudimo vam i ograničeno, opozivo i neekskluzivno pravo na stvaranje hiperveze sa Mastercard veb-sajtom ili bilo koji njegov Sadržaj, sve dok link ne prikazuje Mastercard ili njegove proizvode i usluge u lažnom, obmanjujućem, pogrdnom ili na drugi način uvredljivom svetlu ili dok ne implicira da Mastercard deluje kao sponzor ili pokrovitelj vašeg veb-sajta, stranice ili sadržaja.

Ne smete koristiti automatizovane sisteme (npr. botove, crawlers itd.) za pristup Sajtu. Prihvatate da nećete prikupljati podatke koji mogu identifikovati druge korisnike Mastercard veb-sajta niti prodavati ili na drugi način koristiti te podatke. Osim ograničenih prava koja se ovim Uslovima korišćenja izričito dodeljuju, sva prava i vlasništva na Mastercard veb-sajtu i na Sadržaju koji se na njemu nalazi su u vlasništvu kompanije Mastercard.

MASTERCARD ZADRŽAVA PRAVO DA BILO KOME USKRATI PRISTUP OVOM VEB-SAJTU BEZ PRETHODNE NAJAVE PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU IZ BILO KOG RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI KRŠENJE BILO KOJEG OD OVIH USLOVA KORIŠĆENJA I POVREDU BILO KOJIH PRAVA.

Promene na Mastercard veb-sajtu i u Uslovima korišćenja

Mastercard zadržava pravo izmene Sadržaja, materijala ili informacija koje se pojavljuju na ovom Sajtu ili u vezi s njim, uključujući ove Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Mastercard može u bilo kom trenutku da izmeni ove Uslove korišćenja ažuriranjem ovog dokumenta. Takve su izmene obavezujuće i zato bi trebalo da posećujete ovu stranicu kako biste ste se na vreme upoznali sa važećom verzijom Uslova korišćenja.

Prava intelektualne svojine

Sadržaj Mastercard veb-sajta zaštićen je važećim zakonima iz oblasti intelektualne svojine, a sav Sadržaj je u vlasništvu kompanije Mastercard ili ga koristi Mastercard pod licencom ili uz dozvolu. Sav tekst, formatiranje (uključujući, bez ograničenja, odabir, koordinaciju i raspored materijala na Mastercard veb-sajtu) kao i slike, grafike, animacije, alati, vidžeti, aplikacije, reklame, video-zapisi, muzika, zvukovi, članci, kopije, kreativni materijali, fotografije, žigovi, poslovno ime, robne marke i logoi, kao i ostali materijali i informacije na ovom Sajtu pripadaju pravima intelektualne svojine kompanije Mastercard, njenih ćerki firmi i povezanih društava kao i njihovih davalaca i korisnika licenci (zajednički „Sadržaj“). Materijale ne smete kopirati, rekonstruisati, rastavljati, raščlanjivati, modifikovati, ponovo objaviti na drugim veb-sajtovima, uokviriti, stavljati linkove na njih, promeniti ili na bilo koji drugi način distribuirati, redistribuirati, licencirati, podlicencirati ili preneti u bilo kom obliku. Nikakav sadržaj na Mastercard veb-sajtu se neće smatrati kao davanje, implicitno ili na bilo koji drugi način, bilo kakve licence ili prava za komercijalnu upotrebu bilo kog Mastercard žiga, prava intelektualne svojine ili materijala zaštićenih autorskim pravima/pravima intelektualne svojine, bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Mastercard. Žigovi, logotipi, poslovno ime i robne marke, bilo registrovani ili neregistrovani (zajednički „Zaštitni znakovi"), prikazani na Mastercard veb-sajtu, Zaštitni su znakovi kompanije Mastercard i njenih nezavisnih partnera. Ništa što se nalazi na Mastercard veb-sajtu neće se tumačiti kao izričito ili na drugi način davanje licence ili prava na korišćenje bilo kog Zaštitnog znaka prikazanog na Mastercard veb-sajtu bez pismenog odobrenja kompanije Mastercard ili treće strane koja može biti vlasnik Zaštitnog znaka. Svaka neovlašćena komercijalna upotreba ovih materijala će se smatrati povredom prava intelektualne svojine kompanije Mastercard i podložna je zakonskoj zaštiti i svim pravnim sredstvima koji pripadaju kompaniji Mastercard radi zaštite i sprečavanja dalje povrede prava.

Podnošenja ili povratne informacije

Povremeno možemo od vas zatražiti povratnu informaciju o Mastercard veb-sajtu i proizvodima i/ili uslugama. Bilo kakvu komunikaciju ili materijal koji prenosite ili objavljujete (a) Mastercard neće smatrati poverljivim i zaštićenim, (b) postaće vlasništvo kompanije Mastercard i Mastercard će od tada i nadalje posedovati sva prava na njima, i (c) nosioci podlicenci kompanije Mastercard, njegova i povezana lica koristiće ih bez ograničenja, po sopstvenom nahođenju, bez ikakvih obaveza, naknade ili druge odgovornosti prema vama. Takva upotreba može biti u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, otkrivanje, prenos, izdavanje, emitovanje i objavljivanje u celosti ili delimično, u bilo kom mediju i na bilo koji način, koji je sada poznat ili će se posle razviti, na ovom Sajtu ili inače. Mastercard nije dužan da odgovori na takvu komunikaciju. Neisključujući prethodno navedeno, Mastercard održava politiku neprihvatanja ili nerazmatranja bilo kakvih kreativnih ideja, predloga ili materijala javnosti u vezi sa svojim proizvodima i uslugama (“Podnesci”), pa stoga ne bi trebalo da šaljete Podneske kompaniji Mastercard na bilo kakav način putem ovog Sajta. Ipak, ako nam pošaljete Podnesak, uprkos našem zahtevu da to ne činite, takav će Podnesak odmah postati vlasništvo kompanije Mastercard i Mastercard će od tada pa nadalje posedovati sva prava i vlasništvo nad njim. Nadalje, Mastercard je slobodan da koristi bilo koji Podnesak u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj i oglašavanje proizvoda i usluga. Mastercard neće biti odgovoran za takvu upotrebu ili otkrivanje takvog Podneska ili za bilo kakve sličnosti u Podnesku i budućim proizvodima i uslugama kompanije Mastercard.

Trgovci i ponude trgovaca

Trgovci mogu pružiti Mastercard korisnicima određene popuste, rabate ili druge pogodnosti (npr. besplatnu poštarinu) na kupovinu robe i usluga (“Ponude”) koje će biti dostupne na Mastercard veb-sajtu. Takve Ponude podležu određenim uslovima i mogu se promeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Mastercard neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat bilo kakve interakcije između Vas i trgovca u vezi s takvim Ponudama. Osim kako je ovde navedeno, sva pitanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na isporuku robe i usluga, povraćaje i garancije, jedino će se i isključivo razrešiti između Vas i određenih trgovaca. Ovim prihvatate da Mastercard ne podržava niti garantuje za trgovce koji su dostupni putem Mastercard veb-sajta ni za Ponude koje pružaju.

Sadržaj trećih strana i veze sa drugim veb-sajtovima

Mastercard veb-sajt može obuhvatiti sadržaj treće strane i veze ka drugim sajtovima koji su potpuno nezavisni od ovog Sajta. Sadržaj i veze treće strane uključeni su samo za potrebe korisnika i ne predstavljaju nikakvo odobrenje, prihvatanje ili garanciju kompanije Mastercard. Štaviše, Mastercard nije odgovoran za tačnost, potpunost ili pouzdanost podataka treće strane ili proizvoda i usluga koje se nude i prodaju putem bilo kojeg povezanog sajta, a vi preuzimate isključivu odgovornost za korišćenje podataka treće strane. Bilo koji sporazumi, transakcije ili drugi dogovori sklopljeni između vas i takve treće strane sklapaju se isključivo na vaš sopstveni rizik. Kada kliknete na vezu treće strane, napuštate Mastercard veb-sajt. Sve lične podatke koje otkrijete veb-sajtu koje ste otvorili Mastercard neće prikupljati ni kontrolisati, već će se primenjivati politika o privatnosti ili uslovi korišćenja tog veb-sajta. Molimo vas da pogledate politiku privatnosti i uslove korišćenja odredišnog sajta za više informacija o njegovoj praksi u smislu privatnosti.

Politika privatnosti

Mastercard prepoznaje važnost poštovanja privatnosti onih koji posete naše internet stranice i odluče da koriste programe i informacije na njima. Globalna politika privatnosti kompanije Mastercard (link u nastavku) pruža pregled onoga što možete očekivati kada se prijavite na neki od naših programa ili jednostavno pretražujete Mastercard vebsajt. Različita pravila mogu se primenjivati na sajtove konkretne države ili određene programe i aktivnosti. Pogledajte link na dnu bilo koje strane za odgovarajuću verziju naših pravila. Kliknite ovde da biste pogledali našu Globalnu politiku privatnosti.

Odšteta

Pristajete da obeštetite, odbranite i oslobodite od odgovornosti Mastercard i njegove poslovne partnere, osoblje i povezana lica od bilo kakve odgovornosti, gubitka, potraživanja i troškova, uključujući razumne advokatske naknade i troškove, u vezi sa povredom ovih Uslova korišćenja ili zbog pogrešne upotrebe Sajta.

Odricanje od odgovornosti za sadržaj na Mastercard veb-sajtu

Premda će Mastercard uložiti razuman trud kako bi osigurao da sav materijal na ovom Sajtu bude tačan, ipak, tačnost se ne može garantovati i Mastercard ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost, potpunost ili autentičnost bilo kojih podataka na ovom Sajtu.

MASTERCARD SAJT I SAV NJEGOV SADRŽAJ PRUŽAJU VAM SE “KAKVI JESU” I “KAO ŠTO SU DOSTUPNI”, A SVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, OVIM SE ISKLJUČUJU, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVU GARANCIJU PRODAJE, POSEDOVANJA PRAVA / NE KRŠENJA PRAVA, KVALITETA INFORMACIJA ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NIJEDNA INFORMACIJA KOJU STE DOBILI OD KOMPANIJE MASTERCARD PUTEM SAJTA NE PREDSTAVLJA GARANCIJU KOJA OVDE NIJE IZRIČITO NAVEDENA. BEZ OGRANIČENJA, MASTERCARD NE PRIHVATA BILO KAKVE GARANCIJE U VEZI S DOSTUPNOŠĆU OVOG SAJTA, NE PRIHVATA BILO KAKVE GARANCIJE DA ĆE MASTERCARD SAJT RADITI BEZ GREŠAKA, DA ĆE SE ISPRAVITI NEDOSTATKE ILI DA NA MASTERCARD SAJTU NEMA VIRUSA NI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. KORIŠĆENJE OVOG SAJTA JE NA VAŠ RIZIK, SAV SADRŽAJ PREUZET ILI NA DRUGI NAČIN DOBIJEN PUTEM OVOG SAJTA PREUZET JE ODNOSNO DOBIJEN JE NA VAŠ RIZIK, I VI STE JEDINI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NANETU SVOM RAČUNARSKOM SISTEMU ILI ZA GUBITAK PODATAKA KOJI BI MOGAO PROIZAĆI IZ VAŠEG KORIŠĆENJA SAJTA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA ŠTETU NASTALU ZBOG RAČUNARSKIH VIRUSA. NIŠTA U OVIM USLOVIMA NE ISKLJUČUJE I NE OGRANIČAVA ODGOVORNOST MASTERCARD ZA (I) SMRT ILI POVREDU UZROKOVANU NAMEROM ILI GRUBOM NEPAŽNJOM, (II) PREVARU ILI PREVARNO PRIKAZIVANJE, (III) BILO KOJE DRUGO PITANJE ZA KOJE BI SE ISKLJUČENJE ILI POKUŠAJ ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI OD STRANE KOMPANIJE MASTERCARD SMATRAO NEZAKONITIM.

Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti

MASTERCARD ILI NJEGOVA POVEZANA LICA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU DIREKTNU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMOVINSKU ŠTETU, GUBITAK KORISTI ILI GUBITAK DOBITI, GUBITAK PODATAKA BEZ OBZIRA NA VRSTU RADNJE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ŠTETU PROIZAŠLU IZ POVREDE UGOVORNE OBAVEZE, NEHATA ILI DRUGIH ŠTETNIH RADNJI) KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE UPOTREBE ILI PRISTUPA MASTERCARD SAJTU ILI NJEGOVOM SADRŽAJU, ČAK NI AKO SU POSLOVNI PARTNERI, ZAPOSLENI, ZASTUPNICI ILI POVEZANA DRUŠTVA KOMPANIJE MASTERCARD OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE ILI GUBITKA. NI U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE MASTERCARD PREMA VAMA ZA SVU ŠTETU, GUBITKE I POSLEDICE SVOG DELOVANJA, BILO ZBOG POVREDE UGOVORNE OBAVEZE, PROUZORKOVANJA ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEPAŽNJU), ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETNE RADNJE, NEĆE PREMAŠITI IZNOS KOJI STE PLATILI, UKOLIKO JESTE, ILI IZNOS OD STO EVRA (100 EUR) (U ZAVISNOSTI OD TOGA KOJI IZNOS JE MANJI). NIŠTA U OVIM USLOVIMA NE ISKLJUČUJE I NE OGRANIČAVA ODGOVORNOST MASTERCARD ZA (I) SMRT ILI POVREDU UZROKOVANU NAMEROM ILI GRUBOM NEPAŽNJOM, (II) PREVARU ILI PREVARNO PRIKAZIVANJE, (III) BILO KOJE DRUGO PITANJE ZA KOJE BI SE ISKLJUČENJE ILI POKUŠAJ ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI OD STRANE KOMPANIJE MASTERCARD SMATRAO NEZAKONITIM.

Neprimenjivost uslova korišćenja na bilo koji ugovor o izdavanju Mastercard kartica

Mastercard je vodeća organizacija za platne usluge. Mastercard nije finansijska institucija i ne izdaje kreditne, debitne, čekovne ili platne kartice bilo koje vrste. Veza Vaše platne kartice s oznakom Mastercard jeste veza sa bankom ili finansijskom institucijom koja je istu izdala, a ne direktno sa kompanijom Mastercard. Sva pitanja ili problemi u vezi s vašom platnom karticom ili računom korisnika kartice Mastercard treba da se usmere na banku ili finansijsku instituciju koja je izdala vašu karticu, a ne na Mastercard. Iako je Mastercard povezan s vašom bankom koja izdaje kartice ili finansijskom institucijom, taj odnos se ne prenosi na odnos sa pojedinačnim korisnikom kartica ili računima platnih kartica. Sajtom Mastercard upravlja Mastercard Europe SA.

Razno

Ovi Uslovi korišćenja shvatiće se, tumačiti i primenjivati isključivo u skladu sa zakonima Belgije, bez bilo kakve primene odredba o sukobu zakona. Izričito ste saglasni da se bilo koji postupak koji proizlazi iz ovih Uslova korišćenja, odnosno koji se direktno ili posredno odnosi na njih ili na ovaj Sajt, rešava isključivo pred belgijskim sudovima. Ovim pristajete na ugovorenu mesnu i stvarnu nadležnost u slučaju bilo kog sudskog postupka u vezi sa Mastercard veb-sajtom, vašim pristupom ili upotrebom istog ili ovim Uslovima korišćenja, kao i prekograničnu službu procesa. Sadržaj i softver sa Mastercard veb-sajta mogu biti podložni engleskoj ili američkoj izvoznoj nadležnosti i uvoznoj nadležnosti drugih zemalja. U vezi sa korišćenjem ovog Sajta, isključivo ste vi odgovorni za poštovanje svih primenjivih zakona o kontroli izvoza, ponovnog izvoza i uvoza svih nadležnih jurisdikcija. Ne možete, direktno ili indirektno, koristiti, distribuirati, prenositi ili dostavljati sadržaj ili softver s ovog Sajta, bilo putem direktnog proizvoda ili takvih materijala ili proizvoda, softvera ili drugih tehničkih podataka koji su ugrađeni u sadržaj ili softver s ovog Sajta, osim u skladu sa svim primenjivim zakonima o uvozu i izvozu i propisima svih relevantnih jurisdikcija. Ne možete ustupiti prava i obaveze iz ovih Uslova korišćenja. Mastercard može u bilo kom trenutku da ustupi svoja prava i obaveze navedene u ovim Uslovima korišćenja. Ako se bilo koji deo ili odredba ovih Uslova korišćenja smatra nezakonitom, ništavom, nevažećom ili neizvršnom, taj deo će se posmatrati nezavisnim od ovih Uslova korišćenja i neće uticati na valjanost i izvršnost bilo kojih preostalih odredbi. Osim ako u ovim Uslovima korišćenja nije drugačije predviđeno, ovi Uslovi korišćenja čine celokupan dogovor između vas i kompanije Mastercard koji se odnosi na predmet Uslova korišćenja. Određene odredbe ovih Uslova korišćenja mogu biti izmenjene ili dodate određenim pravnim informacijama ili uslovima koji se nalaze na određenim stranama, aplikacijama, alatima ili drugim materijalima kojima možete pristupiti na ovom Sajtu. Ako Mastercard ne uspe da sprovede bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja ili bilo kojih dodatnih uslova, to se neće smatrati odricanjem od takvih odredbi ni prava na sprovođenje takve odredbe. Ovi Uslovi korišćenja i svi povezani dokumenti mogu se prihvatiti u elektronskom obliku (npr. elektronskim ili drugim načinima pokazivanja pristanka), a vaše prihvatanje će se smatrati obavezujućim između Vas i kompanije Mastercard. Ovim potvrđujete, bez ograničenja, da nećete osporavati valjanost ili izvršenje ovih Uslova korišćenja i svih povezanih dokumenata. ©2019 Mastercard. Mastercard i Mastercard Brand Mark su registrovani zaštitni znaci kompanije Mastercard International Incorporated.

Korisnička služba i kontakt podaci

Mastercard Europe SA
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo, Belgium