Vilkår for bruk

Innledning

Mastercard Europe SA ("Mastercard" eller "vi") gjør www.mtr.mastercardservices.com ("Mastercards nettsted") tilgjengelig for personlig informasjon og for opplærings- og underholdningsformål. Du kan gjerne bla gjennom og laste ned innhold og ellers bruke nettstedet. Ved å bruke Mastercards nettsted aksepterer du og godtar følgende vilkår for bruk ("Vilkår for bruk"), uten begrensninger eller forbehold. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene, kan du ikke bruke Mastercards nettsted.

Rett til å bruke innholdet på nettstedet

Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig lisens til å vise, dele, skrive ut eller laste ned innhold, som definert nedenfor, fra Mastercards nettsted til personlig bruk. Du har ikke rett til å lisensiere, publisere, distribuere, kopiere, utlevere, viderelisensiere, overføre, selge, lage avledede arbeider eller på annen måte bruke innholdet på Mastercards nettsted for formål som ikke er til personlig bruk. Ingen deler av innholdet kan gjengis i noen form eller innlemmes i et elektronisk eller mekanisk system for informasjonssøk, annet enn for personlig bruk. Du kan ikke bruke Mastercards nettsted på noen måte som kan skade eller forringe nettstedet, eller en server eller et nettverk som understøtter det. Du kan heller ikke forstyrre andres bruk av nettstedet. I tillegg får du en begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv rett til å opprette en hyperkobling til nettstedet eller dets innhold, så lenge koblingen ikke fremstiller Mastercard eller dets produkter eller tjenester på en falsk, villedende, nedsettende eller på annen måte støtende måte, eller antyder sponsing eller støtte fra Mastercard til et nettsted, en side eller bestemt innhold.

Du kan ikke bruke automatiserte systemer (roboter, edderkopper osv.) på Mastercards sider. Du godtar å ikke samle inn personlige opplysninger om andre brukere av nettstedet og heller ikke selge eller på annen måte utnytte slike opplysninger. Med unntak av de begrensede rettighetene som innvilges med dette, tilhører alle rettigheter, alt eierskap, alle interesser og alt innhold på Mastercards nettsted Mastercard.

MASTERCARD FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å NEKTE TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET UTEN FORVARSEL OG ETTER EGET SKJØNN AV HVILKEN SOM HELST GRUNN, HERUNDER BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE FOR BRUK.

Endringer av Mastercards nettsted og i Mastercards vilkår for bruk

Mastercard forbeholder seg retten til å endre eller modifisere innhold, materiale eller informasjon som vises på eller i forbindelse med dette nettstedet, inkludert disse vilkårene for bruk, når som helst og uten forvarsel. Mastercard kan med jevne mellomrom oppdatere disse vilkårene ved å oppdatere denne siden. Du er bundet av slike endringer og bør derfor besøke denne siden med jevne mellomrom for å gjennomgå de aktuelle vilkårene for bruk.

Immaterielle rettigheter

Innholdet på Mastercards nettsted er beskyttet av lover om opphavsrett, og alt innhold eies av Mastercard eller brukes av Mastercard under en lisens eller med tillatelse. Alt av tekst, formatering (inkludert, men ikke begrenset til utvalg, sammenstilling og tilrettelegging av innholdet på Mastercards nettsted), bilder, grafikk, animasjoner, verktøy, miniprogrammer, apper, reklame, videoer, musikk, lyd, artikler, kreativt materiale, bilder, varemerker, tjenestemerker, varenavn og logoer og annet materiale og annen informasjon på dette nettstedet omfattes av immaterielle rettigheter som tilhører Mastercard, dets datterselskaper og partnere, samt deres respektive lisensgivere og lisenshavere ("innhold"). Dette innholdet kan ikke kopieres, tilbakekonstrueres, dekompileres, demonteres, endres, overføres til andre nettsteder, innrammes, dyplenkes til, endres eller på annen måte distribueres, omfordeles, lisensieres, viderelisensieres eller overføres av deg i noen form. Ingenting på Mastercards nettsted skal tolkes som innvilgelse – underforstått eller på noen annen måte – av en lisens eller rett til å bruke innholdet, herunder Mastercards varemerke, immaterielle rettigheter eller opphavsrettsbeskyttet materiale, på en kommersiell måte uten Mastercards skriftlige samtykke. Varemerker, logoer, varenavn og tjenestemerker – enten registrert eller uregistrert (samlet kalt "varemerker") – som vises på Mastercards nettsted, tilhører Mastercard og dets samarbeidspartnere. Ingenting på Mastercards nettsted skal tolkes som innvilgelse, underforstått eller på annen måte, av en lisens eller rett til å bruke noe varemerke som vises på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Mastercard eller en tredjepart som eventuelt eier varemerket. All uautorisert kommersiell bruk av dette innholdet er et brudd på Mastercards immaterielle rettigheter og vil være gjenstand for Mastercard fulle juridiske rettigheter og rettsmidler.

Bidrag eller tilbakemeldinger

Med jevne mellomrom kan det hende vi ber om tilbakemeldinger om Mastercards nettsted, produkter og/eller tjenester. All kommunikasjon eller alt materiale du overfører eller sender, (a) behandles som ikke-konfidensiell, (b) tilfaller Mastercard, og Mastercard skal fra nå og heretter være eneste eier av alle tilknyttede rettigheter, eierskap og interesser og (c) brukes uten begrensninger av Mastercards lisenstakere og partnere etter eget forgodtbefinnende, uten noen forpliktelser, kompensasjonsplikt eller annet ansvar overfor deg. Slik bruk kan være for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til reproduksjon, offentliggjøring, overføring, publisering, utsending og publisering, helt eller delvis, i ethvert medium (nåværende eller fremtidige) og på alle mulige måter på dette nettstedet eller andre steder. Mastercard har ingen plikt til å svare på slike henvendelser. Til tross for det ovenstående har Mastercard som policy ikke å akseptere eller vurdere kreative ideer, forslag eller materiale fra publikum som har å gjøre med dets produkter og tjenester ("bidrag"), og derfor bør du ikke sende noen typer kommunikasjon til Mastercard via dette nettstedet eller på annen måte. Hvis du sender oss et bidrag til tross for vår anmodning om ikke å gjøre det, skal et slikt bidrag umiddelbart tilfalle Mastercard, og Mastercard skal nå og heretter alene eie alle rettigheter, eierskap og interesser knyttet til dette bidraget. Videre skal Mastercard kunne bruke alle bidrag til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling og markedsføring av produkter og tjenester. Mastercard er ikke ansvarlig for slik bruk, for publisering av slike bidrag eller for likheter mellom bidrag og eventuelle fremtidige produkter og tjenester fra Mastercard.

Forhandlere og tilbud for forhandlere

Forhandlere kan komme til å gi Mastercard visse rabatter, avslag eller andre fordeler (for eksempel gratis frakt) ved kjøp av varer og tjenester ("tilbud"), noe som vil være tilgjengelig på Mastercards nettsted. Slike tilbud er underlagt visse vilkår og kan endres når som helst uten varsel. Mastercard er ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som et resultat av kontakt mellom deg og en forhandler med hensyn til slike tilbud. Bortsett fra det som er oppgitt her, foregår alle forhold, inkludert, men ikke begrenset til leveranse av varer og tjenester, returer og garantier bare mellom deg og de aktuelle forhandlerne. Du bekrefter at Mastercard verken anbefaler eller garanterer for forhandlere eller tilbudene de gir via Mastercards nettsted.

Innhold levert av tredjeparter og lenker til andre nettsteder

Mastercards nettsted kan inneholde materiale fra tredjeparter samt lenker til andre nettsteder som er helt uavhengige av dette nettstedet. Innhold og lenker som leveres av en tredjepart, er bare inkludert for brukernes bekvemmelighet og må ikke anses som en godkjenning, anbefaling eller garanti fra Mastercard. Mastercard har heller ikke ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller påliteligheten av informasjon fra en tredjepart eller produkter eller tjenester som tilbys eller selges via disse nettstedene. Du er selv ansvarlig for bruk av informasjon fra en tredjepart. Alle avtaler, transaksjoner eller andre ordninger mellom deg og slike tredjeparter skjer på egen risiko. Når du klikker på en lenke til en tredjepart, forlater du Mastercards nettsted. Personlige opplysninger du oppgir på det koblede nettstedet, kommer ikke til å samles inn eller kontrolleres av Mastercard, men vil imidlertid være underlagt personvernreglene eller vilkårene for bruk på det koblede nettstedet. Vennligst les personvernreglene og vilkårene for bruk på det koblede nettstedet for mer informasjon om personvernpraksis.

Personvernregler

Mastercard forstår viktigheten av å respektere personvernet til alle som besøker og velger å dra nytte av programmene og informasjonen som tilbys på våre nettsider. Mastercards globale personvernregler (lenket til nedenfor) gir en oversikt over hva du kan forvente deg når du deltar i et av våre programmer eller bare besøker Mastercards nettsted. Ulike eller programspesifikke retningslinjer kan være i anvendelse på våre lands- eller programspesifikke sider. Se lenken nederst på siden for den gjeldende versjonen av retningslinjene. Klikk her for å se våre globale personvernregler.

Skadeserstatning

Du samtykker i å holde Mastercard og dets samarbeidspartnere, ansatte og nærstående skadesløse fra ansvar, tap, krav og kostnader, herunder rimelige advokathonorarer og -kostnader, knyttet til enten ditt brudd på disse vilkårene eller din bruk av nettstedet. Du skal sikre og holde Mastercard skadesløs fra alle krav eller søksmål mot Mastercard som følge av eller i forbindelse med brudd på opphavsrett, andre immaterielle rettigheter eller andre rettigheter for tredjeparter som finnes i dine brukerbidrag, og/eller andre brudd på lov eller avtaler vedrørende brukerbidrag. Du skal sikre og holde Mastercard skadesløs fra alle krav, skader og kostnader som følger av direkte eller indirekte bruk, disposisjon, reproduksjon, publisering eller offentlig kommunikasjon av brukerbidraget.

Ansvarsfraskrivelse

Mastercard vil arbeide for å sikre at alt innholdet på dette nettstedet er korrekt. Slik korrekthet kan imidlertid ikke garanteres, og Mastercard påtar seg intet ansvar for nøyaktighet, fullstendighet eller ekthet av informasjon på dette nettstedet.

MASTERCARDS NETTSTED OG ALT INNHOLD LEVERES TIL DEG "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG", OG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, FRASKRIVES MED DETTE, INKLUSIVE GARANTIER OM SALGBARHET, EIERSKAP/OPPHAVSRETT, INFORMASJONENS KVALITET ELLER EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. INGEN OPPLYSNINGER SOM DU FÅR FRA MASTERCARD VIA DETTE NETTSTEDET, SKAL UTGJØRE EN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT HER. UTEN BEGRENSNING FRASKRIVER MASTERCARD SEG ALLE GARANTIER OM TILGANG TIL NETTSTEDET, OM AT NETTSTEDET SKAL FUNGERE FEILFRITT, AT FEIL VIL BLI RETTET, ELLER AT NETTSTEDET ER FRITT FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET SKJER PÅ EGET ANSVAR. ALT INNHOLD SOM LASTED NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DETTE NETTSTEDET, BRUKES PÅ EGET ANSVAR, OG DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATAMASKINEN DIN ELLER TAP AV DATA SOM KAN OPPSTÅ VED BRUK AV NETTSTEDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER SOM FØLGE AV DATAVIRUS. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE, SÅ NOE AV DET OVENSTÅENDE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Fraskrivelse og begrensning av skadesansvar

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL MASTERCARD ELLER DETS SAMARBEIDSPARTNERE VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, GENERELLE, PÅFØLGENDE SKADER ELLER ANDRE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER PÅ EIENDOM, TAP AV BRUK, TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER, ØKONOMISKE TAP, TAP AV DATA ELLER TAP AV FORTJENESTE, UANSETT HVILKEN TYPE HANDLINGER SOM ER GJORT (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL AVTALE, UAKTSOMHET ELLER ANDRE SKADEGJØRENDE HANDLINGER), SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK ELLER TILGANG TIL MASTERCARDS NETTSTED OG INNHOLDET PÅ DET, SELV OM MASTERCARD ELLER DETS SAMARBEIDSPARTNERE, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER DATTERSELSKAP HAR FÅTT INFORMASJON OM RISIKO FOR SLIKE TAP ELLER SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL MASTERCARDS TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG FOR SKADER, TAP OG ANDRE HANDLINGER, DET VÆRE SEG GJENNOM KONTRAKT, HANDLING (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UAKTSOMHET) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OVERSTIGE DET MINSTE BELØPET AV SUMMEN DU HAR BETALT, ELLER ETT HUNDRE EURO (EUR 100) FOR Å FÅ TILGANG TIL ELLER DELTA I NOEN AKTIVITET MED TILKNYTNING TIL MASTERCARDS NETTSTED. DET ER MULIG AT GJELDENDE LOVVERK IKKE TILLATER BEGRENSNING ELLER FRASKRIVELSE AV ANSVAR ELLER SKADER, SÅ OVENNEVNTE BEGRENSNING ELLER UNNTAK GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Vilkårene for bruk gjelder ikke for noen av Mastercards betalingsvilkår for kortinnehavere

Mastercard er et bransjeledende selskap innen betalingstjenester. Mastercard er ikke en finansinstitusjon og utsteder ikke kreditt-, bank- eller betalingskort av noe slag. Du har et kundeforhold til banken eller finansinstitusjonen som utstedte ditt Mastercard-kort, ikke til Mastercard. Alle spørsmål eller saker som har å gjøre med ditt Mastercard eller kortholderens konto, skal rettes til banken eller finansinstitusjonen som har utstedt kortet ditt, ikke til Mastercard. Mastercard har et forhold til banken eller finansinstitusjonen som har utstedt kortet, men dette forholdet gjelder ikke bestemte kortholdere eller betalingskortkontoer. Mastercards nettsted drives av Mastercard og dets samarbeidspartnere.

Annet

Disse vilkårene for bruk skal tolkes og gjennomføres i henhold til norsk rett uten hensyn til eventuelle lovvalgsprinsipper. Du samtykker uttrykkelig til at alle juridiske saker som oppstår direkte eller indirekte fra disse vilkårene for bruk eller dette nettstedet, bare skal fremmes for norske domstoler. Du samtykker i og underlegger deg personlig jurisdiksjon ved slike domstoler for behandling av alle tiltak knyttet til Mastercards nettsted, din tilgang eller bruk av nettstedet, eller disse vilkårene for bruk, samt ekstraterritoriell forkynnelse. Innhold og programvare fra Mastercards nettsted kan være underlagt amerikanske eller irske eksportrestriksjoner og andre lands importrestriksjoner. I forbindelse med din bruk av dette nettstedet er du selv ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter om eksport, re-eksport og import i alle gjeldende jurisdiksjoner. Du kan ikke, direkte eller indirekte, bruke, distribuere, overføre eller videreføre innhold eller programvare fra dette nettstedet, enten gjennom et direkte produkt eller ved slike typer materiale eller produkter, programvare eller annen teknisk informasjon som innhold eller programvare fra dette nettstedet har blitt innført i, unntatt i samsvar med alle gjeldende eksport- og importlover for alle relevante jurisdiksjoner. Vilkårene for bruk kan ikke overdras av deg. Mastercard kan når som helst overføre sine rettigheter og plikter som er fastsatt i disse vilkårene for bruk. Hvis noen del eller bestemmelse i disse vilkårene blir funnet å være ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve, skal denne delen fjernes fra disse vilkårene og ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene. Bortsett fra det som er oppgitt her, utgjør disse vilkårene for bruk hele avtalen mellom deg og Mastercard om det aktuelle forholdet. Enkelte bestemmelser i disse vilkårene for bruk kan komme til å bli erstattet eller supplert med juridiske merknader eller vilkår som finnes på bestemte sider, applikasjoner, verktøy eller annet materiale som du får tilgang til på dette nettstedet. Mastercards unnlatelse av å håndheve en bestemmelse i disse vilkårene for bruk eller eventuelle andre vilkår skal ikke tolkes som en fraskrivelse av slike bestemmelser eller Mastercards rett til å håndheve slike bestemmelser. Disse vilkårene for bruk og eventuelle tilhørende dokumenter kan aksepteres i elektronisk form (for eksempel ved en elektronisk godkjenning eller annen type samtykke), og godkjenningen din anses som bindende mellom deg og Mastercard. Du godtar med dette, uten begrensning, at du ikke vil bestride gyldigheten eller gjennomførbarheten av disse vilkårene og alle tilhørende dokumenter.

Kundetjeneste og kontaktinformasjon

Mastercard Europe SA
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgia